“The process of inner healing begins when you forgive.” – Kunal Basu