“I’m an atheist, and a militant atheist when religion starts impacting on legislation.” – Daniel Radcliffe